Custom Vespa VNB 244 Rawstyle

Custom Vespa Projekt auf Basis einer originalen VNB Karosse - Lackierung Azzurro... mehr

Custom Vespa Projekt auf Basis einer originalen VNB Karosse - Lackierung Azzurro Metallizzato 114 Rawstyle.